kontakt@pzwgronowoelb.pl

E-mail

Władze

Poradnik wędkarza

Pierwszym warunkiem niezbędnym dla uprawiania wędkarstwa jest posiadanie karty wędkarskiej. Karty wędkarskie wydaje właściwy dla miejsca zamieszkania starosta (w przypadku powiatu grodzkiego np. m. Elbląg - Prezydent Miasta Elbląg) po przedłożeniu zaświadczenia o złożeniu przed komisją egzaminacyjną PZW egzaminu ze znajomości przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym (można je znaleźć w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW). W przypadku Okręgu elbląskiego PZW komisje egzaminacyjne działają przy każdym z kół wchodzących w jego skład.

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnieni są cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce oraz osoby w wieku poniżej 14 lat.

Drugim warunkiem amatorskiego połowu ryb (wędką) jest wykupienie od rybackiego użytkownika wody zezwolenia na taki połów ryb. Na wodach administrowanych przez Polski Związek Wędkarski mogą łowić wędkarze po wniesieniu składki członkowskiej oraz składek na ochronę i zagospodarowanie wód. Po opłaceniu składek każdy wędkarz otrzymuje zezwolenie na połów ryb. Wędkarze niezrzeszeni i cudzoziemcy zobowiązani są wnieść opłatę za wędkowanie dla niezrzeszonych w PZW. Składki i opłaty można wnosić u skarbników kół, bądź w innych ustalonych przez okręg miejscach.

 

JAK  ZAREJESTROWAĆ  I  OZNAKOWAĆ  SPRZĘT PŁYWAJĄCY  SŁUŻĄCY  DO  POŁOWU  RYB?

Artykuł 20 ust. 2 i 3 ustawy o rybactwie śródlądowym oraz rozporządzenie wydane na jej podstawie stanowią, że sprzęt służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji prowadzonej przez starostę właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu (w przypadku m. Elbląg rejestracji dokonuje się w Urzędzie Miejskim w Elblągu).

Oznakowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb powinno zawierać numer rejestracyjny składający się z dwuliterowego oznaczenia województwa, myślnika, trzyliterowego oznaczenia powiatu, myślnika, czterocyfrowej liczby od 0001 do 9999, odpowiadającej kolejnemu numerowi wpisu do rejestracji oraz litery "R" - oznaczającej uprawnionego do rybactwa albo "A" - oznaczającej sprzęt pływający służący do amatorskiego połowu ryb.

Sprzęt pływający służący do połowu ryb znakuje się w sposób trwały i widocznymi numerami rejestracyjnymi umieszczonymi na zewnętrznych płaszczyznach obu burt. Liczby i cyfry numeru rejestracyjnego powinny mieć nie mniej niż 10 cm wysokości i 1 cm grubości.

WYPOSAŻENIE  ŁODZI  W  ŚRODKI  BEZPIECZEŃSTWA

Sprawę wyposażenia łodzi w środki bezpieczeństwa, w tym także łodzi używanych do amatorskiego połowu ryb, reguluje rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej. Dla łodzi o długości do 3,5 m wymagane są kamizelki ratunkowe w ilości odpowiadającej ilości członków załogi. Łodzie o długości od 3,5 m do 10 m muszą mieć dodatkowo na wyposażeniu : przynajmniej jedną gaśnicę 2 kg, koło ratunkowe z rzutką (dotyczy łodzi powyżej 4 m), po dwa odbijacze na każdej burcie, bosak i apteczkę. Brak w/w wyposażenia może skutkować karą grzywny w wysokości do 500 zł.

DOSTĘP  DO  WÓD

Ustawa Prawo wodne w art. 27.1. stanowi, że zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.